top of page

Wsparcie specjalistyczne

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka w związku z opieką i wychowaniem dziecka zabezpieczonego w rodzinie zastępczej mogą korzystać z pomocy specjalistów, w tym:


 • psychologów, którzy sporządzają diagnozy psychofizyczne dzieci kończące się wydaniem zaleceń do dalszej pracy opiekunów i pracowników placówek edukacyjnych, pełnią dyżury konsultacyjne dotyczące wsparcia w obszarze opiekuńczo-wychowawczym i psychoedukacji,

 • terapeutów, którzy prowadzą terapię indywidualną dzieci i młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, konsultacje rodzinne i psychoedukacyjne oraz udzielają wsparcia dzieciom w sytuacjach interwencyjnych,

 • lekarza neurologa prowadzącego konsultacje neurologiczne,

 • fizjoterapeuty prowadzącego zajęcia fizjoterapeutyczne, terapię dla dzieci i instruktaże dla opiekunów dzieci przebywających w zawodowej pieczy zastępczej, które prowadzone są w miejscu ich zamieszkania,

 • logopedy prowadzącego diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci przebywających w zawodowej pieczy zastępczej, które prowadzone są w miejscu ich zamieszkania,

 • lekarza psychiatry prowadzącego konsultacje psychiatryczne dzieci,


oraz mogą uczestniczyć w:


 • szkoleniach, organizowanych w oparciu o zgłaszane przez nich potrzeby,

 • superwizji (rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka),


a także korzystać ze wsparcia w formie:


 • konsultacji indywidualnych dla opiekunów zastępczych, w tym o charakterze terapeutycznym,

 • warsztatów dla opiekunów zastępczych z obszaru tematyki opiekuńczo-wychowawczej,

 • specjalistycznych spotkań grupowych dla dzieci,

 • usług wolontariackich.

bottom of page