top of page

Pomoc finansowa

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka w związku z opieką i wychowaniem dziecka zabezpieczonego w rodzinie zastępczej otrzymują następującą pomoc finansową:


Obligatoryjną (obowiązkową) na zaspokojenie potrzeb dziecka i pełnoletniego wychowanka:

POMOC FINANSOWA

KWOTA

UWAGI

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

pobierz wniosek:

640_SWIADCZENIE_NA_POKRYCIE_KOSZToW_UTRZYMANIA_DZIECKA_NOWA_RODZINA_ZASTePCZA
.docx
Download DOCX • 29KB

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka

pobierz wniosek:

641_SWIADCZENIE_NA_POKRYCIE_KOSZToW_UTRZYMANIA_PELNOLETNIEGO_WYCHOWANKA
.docx
Download DOCX • 21KB


a) 899 zł miesięcznie

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej

b) 1361 zł miesięcznie

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

a) uczy się ib) nie osiągnęło 25. roku życia

lub

a) uczy się i

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

pobierz wniosek:

642_DODATEK_NA_DZIECKO_LEGITYMUJACE_SIe_ORZECZENIEM_O_NIEPELNOSPRAWNOSCI
.docx
Download DOCX • 19KB

274 zł miesięcznie

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

a) uczy się ib) nie osiągnęło 25. roku życia

lub

a) uczy się i

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnośc

Fakultatywną (nieobowiązkową) na zaspokojenie potrzeb dziecka:

POMOC FINANSOWA

KWOTA

UWAGI

dofinansowanie do wypoczynku dziecka

pobierz wniosek:

643_DOFINANSOWANIE_DO_WYPOCZYNKU_DZIECKA
.doc
Download DOC • 46KB


a) do 800 zł w ciągu roku, w przypadku dziecka do 7. roku życia,

b) do 1200 zł w ciągu roku, w przypadku dziecka powyżej 7. roku życia

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

pobierz wniosek:

644_SWIADCZENIE_NA_POKRYCIE_NIEZBeDNYCH_KOSZToW_ZWIAZANYCH_Z_POTRZEBAMI_PRZYJMOWANEGO_DZIE
.docx
Download DOCX • 16KB

do 1500 zł jednorazowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

pobierz wniosek:

645_SWIADCZENIE_NA_POKRYCIE_KOSZToW_ZWIAZANYCH_Z_WYSTAPIENIEM_ZDARZEN_LOSOWYCH_LUB_INNYCH_
.docx
Download DOCX • 21KB

a) w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie

b) jednorazowo lub okresowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń)

a) proporcjonalnie, do wysokości wydatków

b) okresowo

dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka

Do wniosku dołącz:

  • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

  • odpis zupełny aktu urodzenia

  • potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej

  • wniosek o przyznanie świadczenia

  • inne w razie potrzeby


Dodatkowe informacje

  • przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia fakultatywnego (nieobowiązkowego) oceniamy możliwości budżetowe WCPR oraz zasadność przyzania świadczeń

  • z przyznanego świadczenia fakultatywnego będziecie Państwo proszeni o rozliczenie się - poprzez przekazanie dokumentów z danymi Państwa i sprzedającego - w terminie określonym w decyzji


Kontakt z Działem Świadczeń:

Jesteśmy do dyspozycji w godzinach od 8:00 do 16:00,  od poniedziałku do piątku  w naszej siedzibie przy Al. Zjednoczenia 34.

Kontakt telefoniczny sprawdź tutaj


Uwaga

Zachęcamy Państwa - w miarę możliwości - o załatwianie spraw przez ePUAP. 

bottom of page