top of page

Wsparcie koordynatora

Wspieranie rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka są w realizacji swoich zadań wspierani są przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź, w przypadku rodzin które nie wybrały współpracy z koordynatorem, przez pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Koordynatorzy pracują w zadaniowym czasie pracy. Umożliwia im to wspieranie rodzin zastępczych dostosowując pracę do ich potrzeb. Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny. Ich częstotliwość zależy od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 tygodni - koordynator i raz na 4 miesiące specjalista pracy z rodziną.

Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z opiekunem zastępczym opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na każde 6 miesięcy pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące), które następnie są podsumowywane i tworzony jest plan na kolejne 6 miesięcy.


Pracownicy wspierający rodziny zastępcze organizują posiedzenia w spawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu:

  • ustalenia aktualnej sytuacji dziecka

  • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną

  • modyfikowania plany pomocy dziecku

  • monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie

  • oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb

  • oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.


W posiedzeniach biorą udział rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator lub pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracujący z opiekunem zastępczym, rodzice dziecka, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wspierający rodziców w zakresie przejęcia opieki nad dzieckiem, przedstawiciel szkoły, przedszkola, żłobka, placówki wsparcia dziennego i inne osoby ważne dla dziecka.

 

Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

Wsparcie przez koordynatora pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości.


Koordynator na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej przygotowuje go do procesu usamodzielnia omawiając poszczególne jego etapy. Co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia. Wybór jest zatwierdzany przez Dyrektora WCPR. Następnie co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek przy udziale opiekuna usamodzielnienia oraz przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje indywidualny program usamodzielnia, który także jest zatwierdzany przez Dyrektora WCPR.


Koordynator pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, także tym pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej za jej zgodą. Wspiera go w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.


Częstotliwość i intensywność kontaktu koordynatora z wychowankiem jest zawsze ustalana indywidualnie według potrzeb, jednak odbywają się one nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Spotkania mają miejsce przede wszystkim w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej.

bottom of page