top of page

Jak zostać rodziną zastępczą niezawodową?

Proces kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

 

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których Sąd umieścił dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie kwalifikowania składają:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikowania, 

 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.

   

Proces kwalifikowania obejmuje:

 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,

 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,

 • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • ocenę Komisji Kwalifikującej dotyczącej spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • udział kandydata w szkoleniu,

 • decyzję Komisji Kwalifikującej dotyczącą wydania kandydatowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia oraz rekomendację do wydania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego,

 • wydanie na wniosek kandydata Zaświadczenia Kwalifikacyjnego.

 

W ramach procesu kwalifikowania kandydaci uczestniczą w szkoleniu. Osoby, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez WCPR, natomiast kandydaci spokrewnieni lub spowinowaceni z dziećmi (np. wuj, ciotka, stryj) w szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom.

WCPR prowadzi szkolenie według autorskiego Programu „Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom”, Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom według Programu PRIDE. Programy zostały zatwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie trwa około 3 miesiące. Obejmuje sesje grupowe, które odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają po 4 godziny dydaktyczne, spotkania indywidualne kandydatów z osobami szkolącymi oraz 10-cio godzinne praktyki w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują zawodową pieczę zastępczą.

Tematyka szkolenia obejmuje treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz potrzebami i trudnościami dzieci objętych taką pomocą, kształtowaniem umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i komunikacyjnych, wyposażeniem kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawem dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie to możliwe. Udział w szkoleniu umożliwia kandydatom przyjrzenie się własnym zasobom, ograniczeniom i kompetencjom do sprawowania opieki zastępczej.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zapraszamy do kontaktu z Działem Wsparcia Specjalistycznego i  Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej w WCPR.


Informator dla kandydata


Pobierz:

zał 2 wniosek o przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji
.doc
Download DOC • 52KB


zał 3 oświadczenie o spelnianiu warunków
.doc
Download DOC • 46KB

bottom of page