top of page

Informator dla kandydata na rodzinę zastępczą

Kto i jak może zostać rodziną zastępczą niezawodową?


 

Piecza zastępcza

Zostając rodziną zastępczą staniesz się częścią systemu pieczy zastępczej, czyli osób oraz instytucji, działających na rzecz dziecka, które nie może pozostawać pod opieką rodziców. Twoim zadaniem będzie zapewnienie mu opieki i wychowania do czasu jego powrotu do rodziców, a w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, do czasu usamodzielnienia albo przysposobienia (adopcji).


Czy wiesz, że…

Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.


Rodzinna to:

 • rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka)

 • rodziny zastępcze niezawodowe (np. ciotka, wujek lub osoby obce dla dziecka)

 • rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne (najczęściej są to osoby obce dla dziecka, które otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę)

 • rodzinne domy dziecka (najczęściej są to osoby obce dla dziecka, pod ich opieką może przebywać 8 dzieci, osoby te otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę)

Instytucjonalna to:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne


Czy wiesz, że…

Decyzję o zabezpieczeniu dziecka w pieczy zastępczej podejmuje sąd opiekuńczy w sytuacji, gdy dotychczasowe wsparcie rodziny nie przyniosło oczekiwanych rezultatów lub też zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka.

Dziecko w pieczy zastępczej, to dziecko, którym nie mogą zajmować się jego rodzice, ponieważ sami przeżywają kryzys spowodowany np. uzależnieniem, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością. Kryzys ten powoduje, iż nie są w stanie zapewnić mu właściwej opieki, zadbać o jego potrzeby, często nawet te podstawowe.


Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza to dorośli, którzy udzielają pomocy i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują. Otaczają je troską, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i bezwarunkową akceptację. Przejmując czasową opiekę nad dzieckiem realizują wiele zadań, które służą jego rozwojowi i wychowaniu. Dzięki temu, że zapewniają mu bezpieczeństwo emocjonalne, dziecko może swobodnie poznawać świat i doświadczać pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

O tym, jakie formalne warunki trzeba spełnić by zostać rodziną zastępczą mówi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a dokładnie art. 42, z którego wynika, że należy:

 • dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, przez co można rozumieć, że nasze cechy osobiste, cechy charakteru, nasze zachowania, a także związane z nami zdarzenia i okoliczności gwarantują prawidłową opiekę nad dzieckiem

 • w sytuacji, gdy jest się rodzicem mieć pełnię władzy rodzicielskiej, w którą na przestrzeni czasu nie ingerował sąd

 • wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeżeli nas dotyczy)

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych

 • być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co jest potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia

  • opinią psychologiczną dotycząca predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 • przebywać na terytorium Polski, w przypadku cudzoziemców ten pobyt powinien być legalny

 • mieć odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe by zaspokoić indywidualne potrzeby dziecka

 • nie być wskazanym w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 • mieć stałe źródło dochodów (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych)

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych lub zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka)


Czy wiesz, że…

Rodzinę zastępczą możesz tworzyć w pojedynkę, jak i w parze. Nie ma znaczenia czy jesteś w związku małżeńskim czy partnerskim. Czy jesteś rodzicem. Możesz mieć 20, 30, 40, 50 a nawet więcej lat. Nie musisz mieć wyższego wykształcenia, własnego mieszkania, możesz być np. jego najemcą. Możesz nadal pracować zawodowo.


Jak zostać rodziną zastępczą niezawodową?

W pierwszej kolejności zastanów się czy Ty i Twoi bliscy jesteście gotowi zaopiekować się dzieckiem, które tego potrzebuje. Dzieckiem, które często niesie ze sobą bagaż trudnych doświadczeń. Dzieckiem od którego nie możesz oczekiwać wdzięczności za to, że mu pomagasz. Dzieckiem, które potrzebuje Twojej bezwarunkowej akceptacji bez względu na to jak trudne zachowania prezentuje. Dzieckiem, które nie jest Twoje i być może nigdy nie będzie, gdyż wróci pod opiekę swoich rodziców albo zostanie adoptowane przez kogoś innego.

Odpowiedz sobie na pytanie czy masz gotowość zostać bezpieczną bazą, miejscem pełnym ciepła, wsparcia i zrozumienia dla małego człowieka, który na takie właśnie miejsce czeka i bardzo go potrzebuje.

Jeśli na powyższe pytania odpowiesz sobie TAK wykonaj kolejny krok:


Krok I

 •  umów się na spotkanie z pracownikiem działu wsparcia specjalistycznego i szkoleń rodzinnej pieczy zastępczej (DWSS)

 • złóż wniosek o przyjęcie do procesu kwalifikacji

 • złóż wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  • odpis skrócony aktu małżeństwa/odpis skrócony aktu urodzenia


Wszystkie szczegóły dotyczące kwalifikacji przekaże Ci pracownik Działu


Krok II

 • podczas wywiadu w Twoim domu sprawdzimy, czy możesz zapewnić dziecku dobre warunki do rozwoju

 • psycholog na badaniu sprawdzi czy masz odpowiednie predyspozycje i motywację by być niezawodową rodziną zastępczą

 • otrzymasz wstępną kwalifikację i na Twój wniosek skierowanie do szkolenia

Krok III

 • po ukończeniu szkolenia otrzymasz świadectwo

 • na Twój wniosek wydamy Ci Zaświadczenie Kwalifikacyjne


Zaświadczenie Kwalifikacyjne, to dokument potwierdzający, że ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, odbyłeś praktyki oraz spełniasz wskazane w ustawie warunki i masz odpowiednie predyspozycje by pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla 1, 2 lub 3 dzieci w określonym wieku np. niemowlęcym, przedszkolnym lub szkolnym.


Wsparcie rodzin zastępczych z Warszawy


Jako rodzina zastępcza będziesz mógł liczyć na wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe.


Wsparcie merytoryczne

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje

 • grupy wsparcia

 • spotkania Rodzin

 • zapewnienie dzieciom dostępu do specjalistów, tj. lekarz psychiatra, neurolog

 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne

 • diagnoza FAS/FASD

 • inne zależne od indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny

Ponadto:

 • preferencyjne przyjęcia do żłobków i przedszkoli

 • bezpłatny przejazd komunikacją miejską (dla dzieci w pieczy zastępczej i dzieci własnych opiekunów zastępczych)


Wsparcie finansowe:

 1. świadczenia obligatoryjne:

  • na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie/pełnoletniego wychowanka – rodziny zastępcze spokrewnione – 1002 zł, rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe – 1517 zł

  • dodatek wychowawczy – 800 zł

  • dodatek dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 306 zł

  • rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka – inne, dodatkowe wynikające z ustawy

 2. świadczenia fakultatywne – przyznawane w zależności od potrzeb dziecka i rodziny:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, jednorazowo

  • świadczenie na porycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
bottom of page