top of page

Jak zostać rodziną zastępczą spokrewnioną?

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca  w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

W procesie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej  prowadzonym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy w sytuacji, gdy sąd prowadzi postępowanie w sprawie o ustanowienie ich rodziną zastępczą.

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie kwalifikacji składają w WCPR:

  • wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu), 

  • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk dostępny na miejscu),

  • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

  • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,

  • przeprowadzenie przez pracownika WCPR wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,

  • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

  • ocenę przez Komisję Kwalifikującą spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • udział kandydata w szkoleniu dostosowanym do potrzeb dziecka i rodziny,

  • decyzję Komisji Kwalifikującej dotyczącą wydania kandydatowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia oraz rekomendacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej dostosowanym do potrzeb dziecka i rodziny, które obejmuje 5 spotkań odbywających się zwykle raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwających po trzy godziny. Podczas szkolenia poruszana jest tematyka dotycząca pieczy zastępczej m. in. uregulowania prawne dotyczące rodzin zastępczych, prawa i obowiązki rodzin zastępczych, relacje w rodzinie, skuteczna komunikacja w rodzinie, problemy, z którymi rodziny zastępcze mogą się spotkać w codziennym życiu. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie indywidualnym.

Kandydat, który ukończył szkolenie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Szkolenia. W terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia WCPR – organizator rodzinnej pieczy zastępczej przesyła do sądu opinię dotyczącą kandydata.


Wniosek_RZS
.pdf
Download PDF • 140KB

Oświadczenie_RZS
.pdf
Download PDF • 130KB

bottom of page