top of page

Jak zostać rodziną zastępczą zawodową?

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej i pełnią tą funkcję na podstawie umowy. Osoby, które chcą być zawodowym opiekunem zastępczym powinny mieć doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub innej formy pieczy zastępczej.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w procesie kwalifikacji składają w WCPR:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu),

 • Zaświadczenie Kwalifikacyjne do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, 

 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy (druk dostępny na miejscu).

W ramach kolejnych etapów procesu kwalifikacji kandydaci dostarczają do WCPR:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia,

 • opis historii życia kandydata zawierający m.in. wydarzenia, relacje, osoby, wartości istotne dla kandydata, jego motywację do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,

 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,

 • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • ocenę przez Komisję Kwalifikacyjną spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • udział kandydata w szkoleniu,

 • decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą wydania kandydatowi świadectwa ukończenia szkolenia oraz rekomendacji do wydania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego,

 • wydanie na wniosek kandydata przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zaświadczenia Kwalifikacyjnego.

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu, które jest prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom. Obejmuje 4 Sesje grupowe, odbywające się zwykle raz w tygodniu i trwające po 4 godziny dydaktyczne oraz 6-cio godzinne praktyki w odpowiedniej formie pieczy zastępczej, do pełnienia której kandydat się przygotowuje.

Tematyka szkolenia obejmuje treści dotyczące codziennego życia rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, rozpoznawania różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu dziecka i pracę z nim oraz tematykę związaną z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów.


Wniosek o przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji - RZZ
.pdf
Download PDF • 151KB

Oświadczenie o spełnianiu warunków - RZZ
.pdf
Download PDF • 158KB

bottom of page