top of page

Najczęściej zadawane pytania

Czy dziecko, które przyjmuję pod opiekę może zostać do pełnoletności?

Biorąc pod uwagę, że piecza zastępcza jest czasową formą opieki raz na kilka miesięcy oceniana jest sytuacja dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Podejmowane są wówczas decyzje dotyczące dziecka, Jeśli jest to korzystne dla niego a sąd nie postanowi inaczej może ono przebywać w rodzinie do pełnoletności, a gdy kontynuuje naukę, za zgodą dotychczasowej rodziny zastępczej do ukończenia 25 r. ż.

 

Jak wyglądają kontakty dzieci z rodzicami biologicznymi?

Kontakty rodziców z dzieckiem ,jeśli sąd nie postanowi inaczej, ustala się indywidualnie kierując się dobrem dziecka, jego potrzebami i możliwościami organizacyjnymi rodziny. Mogą mieć różną częstotliwość, miejsce, długość trwania. W zakresie ustalenia zasad kontaktów dziecka z rodzicami rodzina zastępcza jest wspierana przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czy muszę mieć wykształcenie pedagogiczne, aby zostać rodziną zastępczą?

Opiekunowie zastępczy nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego.

 

Czy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, które ma pod opieką?

Rodzina zastępcza może adoptować dziecko, które ma pod opieką, gdy jest to zgodne z jego dobrem i dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, tj. sąd pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej, rodzice podpisali zgodę na adopcję (potocznie zrzekli się władzy rodzicielskiej), lub nie żyją.

 

Czy rodzina musi być obecna na rozprawach sądowych?

Rodzina zastępcza powinna być obecna na rozprawach, na które otrzymała wezwanie z sądu. W pozostałych sytuacjach nie jest to konieczne. Niemniej jednak warto mimo braku takiego wezwania uczestniczyć w posiedzeniach sądu, aby osobiście przedstawić aktualną sytuację dziecka.

 

Czy przed przyjęciem dziecka pod opiekę znana jest jego sytuacja zdrowotna i rodzinna?

Przed przyjęciem dziecka rodzina zastępcza otrzymuje informacje dotyczące jego sytuacji. Nie zawsze jednak, szczególnie w sytuacjach interwencyjnych są one pełne i wyczerpujące.

 

Czy będąc w związku małżeńskim mogę samodzielnie pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcję rodziny zastępczej może pełnić małżeństwo – oboje małżonkowie razem, lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim.

 

Kto decyduje o tym, jakie dziecko do mnie trafi?

Propozycję dziecka do przyjęcia składa rodzinie zastępczej pracownik WCPR. Brane są wówczas pod uwagę potrzeby dziecka, a także predyspozycje rodziny. Ostateczną zgodę/akceptację na przyjęcie dziecka wyraża zawsze rodzina zastępcza.

 

Jak długo trwa szkolenie?

Podstawowe szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej trwa 13 tygodni.

 

Czy wszystkie decyzje dotyczące dziecka reguluje Sąd prowadzący jego sprawę?

Sąd podejmuje decyzje dotyczące istotnych spraw dziecka, np. kwestii dotyczących miejsca jego pobytu, władzy rodzicielskiej jego rodziców, kontaktów z rodzicami. Natomiast pozostałe, związane z bieżącą opieką nad dzieckiem podejmuje rodzina zastępcza w porozumieniu z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, z którym na co dzień współpracuje.

 

Czy mam obowiązek kontaktu z rodzicami dziecka?

Jeśli sąd nie postanowił inaczej, rodzina zastępcza ma obowiązek umożliwić rodzicom kontakt z dzieckiem. Zasady kontaktu są ustalane przez rodzinę zastępczą z rodzicami dziecka. Rodzina zastępcza może liczyć w tej kwestii na wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Jakie przysługują świadczenia dla rodzin zastępczych?

Rodziny zastępcze otrzymują następujące świadczenia:

świadczenia obligatoryjne:

  • na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie/pełnoletniego wychowanka – rodziny zastępcze spokrewnione –1002zł, rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe – 1517zł,

  • dodatek wychowawczy – 800zł,

  • dodatek dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 306zł,

  • rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka – inne, dodatkowe wynikające z ustawy,

świadczenia fakultatywne - w zależności od potrzeb dziecka i rodziny:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, do 1200zł

  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, do 1500zł jednorazowo,

  • świadczenie na porycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

 

Jak wygląda rekrutacja na rodzinę zastępczą?

Kandydaci na rodzinę zastępczą przechodzą kilkuetapowy proces kwalifikacji, którego częścią jest m.in. badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, sprawdzenie warunków mieszkaniowych oraz szkolenie. Kandydaci powinni spełnić wymagania, które są im przedstawiane na pierwszym spotkaniu informacyjnym.

 

Jaka jest różnica między rodziną niezawodową a zawodową?

Rodzina zastępcza zawodowa ma zwykle kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

 

​Jaki jest rodzaj zatrudnienia w rodzinie zastępczej  zawodowej i rodzinnym domu dziecka?

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka zatrudniane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

Czy rodzina zawodowa jest też opiekunem prawnym dzieci?

Dużo zależy od indywidualnej sytuacji dziecka, natomiast zdarza się, szczególnie w sytuacjach długoterminowego pobytu w pieczy zastępczej, że rodzina zastępcza zawodowa jest opiekunem prawnym dziecka.

 

​Na jaką pomoc specjalistyczną może liczyć rodzina przyjmująca dzieci pod opiekę?

Rodzina zastępcza może liczyć na bieżącą pomoc i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie specjalistyczne m.in. lekarza – psychiatry oraz neurologa, psychologa, psychoterapeuty, w diagnozie pod kątem występowania FAS/FASD, a także inne w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

 

Czy będę mogła zabrać dziecko na wyjazd za granicę?

Rodzina zastępcza w porozumieniu z rodzicami dziecka (w sytuacji, gdy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej) może wyjechać z dzieckiem za granicę na kilku-, kilkunastodniowy wyjazd wakacyjny.

 

Czy rodziny zastępcze otrzymują samochód do przewozu dzieci?

Samochód do przewozu dzieci zazwyczaj użyczany jest rodzinnym domom dziecka mającym pod opieką powyżej pięciorga dzieci.

 

Czy opiekunowie otrzymują bezpłatne bilety komunikacji miejskiej?

Opiekunowie zastępczy nie otrzymują bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej. Z bezpłatnej komunikacji korzystają wychowankowie pieczy zastępczej oraz dzieci własne rodzin zastępczych.

 

Jakie są obowiązki rodziny zastępczej?

Rodzina zastępcza jest zobowiązana do bieżącej opieki i wychowania dziecka poprzez zabezpieczenie jego potrzeb: bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz dbania o rozwijanie jego zainteresowań.

bottom of page